Suomen Basenjit - Finnish Basenjis ry:n säännöt

Hyväksytty sääntömääräisessä syyskokouksessa 31.10.2020

Nimi ja kotipaikka
1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Basenjit – Finnish Basenjis ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:een, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä SKL.

Tarkoitus ja toiminta
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, ohjata ja valvoa Suomessa basenjien kasvatusta ja jalostusta, edistää rodun tunnettavuutta sekä jäsentensä koiraharrastusta, hyvää yhteishenkeä ja hyvää koiranpitotapaa.

3 § Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan

 1. neuvomalla jäseniään rodun kasvatuksessa, jalostuksessa, hoidossa ja koulutuksessa
 2. perehdyttämällä rotuun siitä kiinnostuneet ja harjoittamalla yleistä rotuun liittyvää valistusta
 3. harjoittamalla 1. ja 2. kohtaan liittyen omaa julkaisutoimintaa ja hyödyntämällä muiden tahojen julkaisuja
 4. järjestämällä 1. ja 2. kohtaan liittyen keskustelu-, koulutus- ja neuvontatilaisuuksia
 5. järjestämällä rodun erikoisnäyttelyitä ja käyttökokeita
 6. harjoittamalla yhteistyötä SKL:n, muiden kotimaisten koirayhdistysten ja muiden kenneltoiminnan edistämisen kannalta tärkeiden tahojen kanssa sekä osallistumalla tarkoitusperiään edistävään kansainväliseen yhteistyöhön.

4 § Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, muodostaa rahastoja sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi tarvittaessa asianmukaisen luvan hankittuaan järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia.

Jäsenyys
5 § Yhdistyksen jäseniä voivat olla yksityiset henkilöt. Jäsenet ovat vuosi-, perhe-, ainais- tai kunniajäseniä. Perhejäsenillä tarkoitetaan vuosi- tai ainaisjäsenen kanssa samassa ruokakunnassa asuvia henkilöitä. Ainaisjäseniä ovat ne jäsenet, jotka ennen näiden sääntöjen voimaantuloa ovat tulleet ainaisjäseniksi. Kunniajäseniksi yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua henkilöitä, jotka ovat toimineet erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi. Muut jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenluettelo
6 § Jäsenistä merkitään jäsenluetteloon nimi ja kotipaikka.

Äänioikeus
7 § Jokaisella yhdistyksen 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on kunniajäseniä koskevin rajauksin äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Kunniajäsenellä on äänioikeus vain siinä tapauksessa, että hän on ollut vuosi-, perhe- tai ainaisjäsen ennen kunniajäseneksi kutsumistaan. Jäsen voi käyttää äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai valtakirjalla.

Jäsenmaksu
8 § Jäsen suorittaa vuosittain huhtikuun 1. päivään mennessä yhdistyksen jäsenmaksun, jonka suuruuden ja kantotavan erikseen vuosi- ja perhejäsenille yhdistyksen syyskokous vuosittain määrää. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen
9 § Mikäli jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen tehtävä kirjallinen eroamisilmoitus yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero tulee voimaan eroamisilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alussa.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole suorittanut vuotuista jäsenmaksuaan kyseisen kalenterivuoden huhtikuun 1. päivään mennessä tai joka on muutoin jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut. Edelleen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai joka ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Yhdistyksestä eronneella tai erotetulla ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

Toimielimet
10 § Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokoukset ja hallitus.

Yhdistyksen kokoukset
11 § Yhdistyksen ylin päätösvalta on yhdistyksen kokouksilla. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on vuosittain kaksi eli kevätkokous tammi-helmikuussa ja syyskokous syys-lokakuussa. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia.

Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen
12 § Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu on toimitettava jäsenille kirjeitse tai julkaisemalla se jäsenlehdessä ja/tai yhdistyksen nettisivulla ja/tai yhdistyksen virallisissa sosiaalisen median kanavissa. Kutsu varsinaisiin kokouksiin on toimitettava viimeistään 14 (neljätoista) päivää ennen kokousta.

Hallituksen on kutsuttava yhdistys ylimääräiseen kokoukseen, jos vähintään 1/10 (kymmenesosa) äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä 60 vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kutsu ylimääräisiin kokouksiin on toimitettava jäsenille viimeistään 7 (seitsemän) päivää ennen kokousta.

Päätöksenteko yhdistyksen kokouksissa
13 § Yhdistyksen kokouksissa tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä, eli päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja suljetuissa lippuäänestyksissä kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kevätkokouksissa käsiteltävät asiat: 
14 §
I Kokouksen järjestäytyminen:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

II Varsinaiset kokousasiat:

 1. Esitetään hallituksen toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta ja päätetään sen hyväksymisestä
 2. Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajan lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille
 3. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksissa käsiteltävät asiat:
15 §
I Kokouksen järjestäytyminen:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

II Varsinaiset kokousasiat:

 1. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle
 2. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkio seuraavaksi kalenterivuodeksi
 3. Määrätään jäsenmaksun suuruus ja kantotapa seuraavaksi kalenterivuodeksi
 4. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle.
  Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi
 5. Valitaan hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet 1.1. alkavaksi toimikaudeksi
 6. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
 7. Valitaan hallituksen esittämien toimikuntien jäsenet 1.1. alkavaksi toimikaudeksi
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen hallitus
16 § Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 6 (kuusi) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan sekä ottaa vuodeksi kerrallaan rahastonhoitajan ja sihteerin joko keskuudestaan tai ulkopuoleltaan.

Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja jäsenten toimikausi kolme kalenterivuotta. Erovuorossa on vuosittain kaksi jäsentä, aluksi arvan, sittemmin vuoron mukaan.

Hallituksen kokoontuminen
17 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi 3 (kolme) jäsentä on läsnä. Hallituksen kokous voidaan järjestää myös sähköisiä viestintävälineitä käyttäen ja siihen voi osallistua sähköisiä viestimiä käyttäen myös etäyhteydellä.

Päätöksenteko
18 § Hallituksen kokouksissa tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävät
19 § Hallitus

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa ja edustaa yhdistystä
 2. vastaa yhdistyksen taloudenhoidosta ja juoksevista asioista
 3. kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset, valmistelee niissä käsiteltävät asiat sekä toimeenpanee niissä tehdyt päätökset
 4. valitsee jalostustoimikunnan 2 (kahdeksi) kalenterivuodeksi kerrallaan, esittää syyskokoukselle ne toimikunnat, joiden jäsenet syyskokous valitsee sekä asettaa tarvittaessa toimikuntia lyhytkestoisia erityistehtäviä varten
 5. hyväksyy yhdistyksen jäsenet ja tarvittaessa erottaa jäsenen
 6. pitää yhdistyksen jäsenluetteloa
 7. valmistelee yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä huolehtii, että tilit tarkastetaan
 8. valitsee yhdistyksen edustajat SKL:n sekä muiden yhdistysten kokouksiin
 9. päättää muusta sääntöjen mukaisesta toiminnasta

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
20 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun hallituksen valitseman toimihenkilön kanssa.

Tilikausi ja tilintarkastus
21 § Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit päätetään 31. päivänä joulukuuta. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään 21 päivää ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee suorittaa tilien ja hallinnon tarkastus sekä antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään 14 (neljätoista) päivää ennen kevätkokousta.

Sääntöjen muuttaminen
22 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutosta kannattaa vähintään 2/3 (kaksi kolmasosaa) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

23 § Ehdotuksen sääntöjen muuttamiseksi voi tehdä yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen jäsen. Viimeksi mainitussa tapauksessa ehdotuksen on oltava hallituksella viimeistään 2 (kaksi) kuukautta ennen sitä yhdistyksen kokousta, jossa asia halutaan käsitellä.

Yhdistyksen purkaminen tai lakkauttaminen
24 § Ehdotuksen yhdistyksen purkamiseksi voi tehdä yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen jäsen. Viimeksi mainitussa tapauksessa ehdotuksen on oltava hallituksella viimeistään 2 (kaksi) kuukautta ennen sitä yhdistyksen kokousta, jossa ehdotus halutaan käsitellä.

25 § Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat joko SKL:lle mikäli mahdollista sen jalostustieteellisen työn edistämiseen tai yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti kenneltoiminnan hyväksi. Samoin menetellään yhdistyksen varojen osalta myös tilanteessa, jossa yhdistyksen toiminta on lakkautettu.

Yhdistyslaki
26 § Muutoin noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa yhdistyslakia.