Rauma 21.5.2006

Hanne Laine-Jensen, Tanska

UROKSET
PU1 Sternhimmels Fons Et Origo AVO ERI 1, SERT, FIN MVA, ROP
(Sternhimmels Semper Felix x Sternhimmels Bene Benedicta)

NARTUT
PN1 Sharaba Rise’n Shine JUN ERI 1, SERT, VSP
(Hanishan Tumaini Sharab x Sharaba New Sunrise)
PN2 Yulara Inula AVO ERI 1, VASERT
(Bulldobas Phoebus x Yulara Gwai Gulli-Maya)